Sąd Rejonowy w Jaworznie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Starszy referendarz sądowy Monika Janik 

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek: od 10:00 do 12:00

Kierownik Sekretariatu

Agnieszka Gołdys 

Telefon: 32 75-86-160

Telefon / Fax: 32 75-86-168

Adres: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

E-mail:

Referendarz sądowy

 • Eliza Chrustek
 • Ewa Rostkowska
 • Paulina Owczarska-Kmiecik
 • Maria Mirek

http://ekw.ms.gov.pl - elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych

Sąd Rejonowy w Jaworznie – Wydział V Ksiąg Wieczystych – informuje, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku został zakończony proces migracji dotychczasowych ksiąg wieczystych prowadzonych przez tutejszy Sąd.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. w Sądzie Rejonowy w Jaworznie Wydziale Ksiąg Wieczystych został wdrożony system księgi elektronicznej. W związku z tym wszystkie wnioski o odpisy i wpisy do księgi wieczystej należy składać wyłącznie na formularzach udostępnionych na  stronie internetowej tut. Sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w punkcie informacyjnym.

Złożenie wniosku w innej formie niż formularz spowoduje jego zwrot bez wzywania o uzupełnienie należytej formy wniosku.

Wprowadzenie systemu wiąże się z przekazywaniem założonych już ksiąg wieczystych do migracji w celu przepisania ich treści do systemu księgi elektronicznej. Ośrodkiem Migracyjnym wyznaczonym dla migracji ksiąg prowadzonych przez tut. Sąd jest Ośrodek Migracyjny w  Skawinie. Listy ksiąg wieczystych sukcesywnie przekazywanych do migracji będą wywieszane na tablicy informacyjnej tut. Sądu oraz na stronie internetowej w poniższej tabeli.

Wnioski o wpisy i odpisy należy składać w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych w pokoju nr 14 w godzinach od: 8.00 — 15.00

Od dnia 2 marca 2006 r. obowiązują nowe zasady i tryb pobierania kosztów sądowych, zasad ich zwrotu, wysokości opłat sądowych i zasad zwalniania od kosztów sądowych (Dz. U. Nr. 167 z dnia 28.07.2005r., poz 1398).

Każdy wniosek kierowany do Wydziału Ksiąg wieczystych musi być w należyty sposób opłacony. Wysokość opłat stałych podano na wzorach dokumentów.

Formę uiszczania opłat sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27 z dnia 21.02.1006 r., poz.199):

Na rachunek bankowy Sądu rejonowego w Jaworznie; 

Nr rachunku: NBP O/Okręgowy Katowice – 21 1010 1212 3057 5622 3100 0000

W kasie Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28

Znakami opłaty sądowej (do nabycia w kasie Sądu)

Na podstawie art. 5111§1 kodeksu postępowania cywilnego, w wersji obowiązującej od dnia 2 marca 2006 r.:

„W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty”

Przykładowe wskazanie wniosków rozpoznawanych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych:

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:

 • Umowy:sprzedaży,
  • zmiany,
  • darowizny,
  • zniesienia współwłasności,
  • działu spadku.
 • Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
  • wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego z księgą wieczystą z rzeczywistym stanem prawnym.
 • Decyzji administracyjnych:wywłaszczeniu,
  • rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:

 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego.

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:

 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego prawa do lokalu.

IV. Wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

V. Wnioski o ujawnienie:

 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.

Wszelkie dostępne druki znajdują się w zakładce Informacje ogólne/Wzory i formularze

Wnioski kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych składane są w biurze podawczym wydziału.

Wnioski składane w biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania w kasie ul. Grunwaldzka 28

Tabela opłat

 • ujawnienie budunku 60,- zł
 • przeniesienie działki do istniejącej KW (jeżeli odłączamy z dwóch ksiąg wieczystych to 120,- zł, jeżeli te dwie księgi z których odłączamy mają być zamknięte to 1x60,- zł 60,- zł
 • założenie Księgi Wieczystej 60,- zł
 • zmiany w działach I 60,- zł
 • wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu + założenie księgi wieczystej 260,- zł
 • wpis użytkowania wieczystego ( z Decyzji) 200,- zł - od prawa
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 200,- zł - od prawa
 • zasiedzenie 200,- zł - od prawa
 • wpis hipoteki 200,- zł
 • zmiana treści hipoteki (termin, waluta, częściowe wykreślenie) 150,- zł - od hipoteki 
 • zmiana wierzyciela 150,- zł
 • wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności) 150,- zł - od prawa
 • wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości 60,- zł
 • wykreślenie hipoteki (kaucyjnej, zwykłej) 100,- zł (od hipoteki)
 • wykreślenie hipoteki łącznej 100,- zł (od hipoteki) 
 • wykreślenie ostrzeżeń 30,- zł
 • odpis zwykły z księgi wieczystej 6,- zł (od strony) 
 • odpis zwykły (w wersji elektronicznej) 30, -zł
 • odpis zupełny z księgi wieczystej 6,- zł (od strony)
 • odpis zupełny (w wersji elektronicznej) 60, -zł
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10,- zł (od strony)
 • odpis dokumentu z księgi wieczystej 6,- zł (od strony)
 • wydanie dokumentu z akt księgi wieczystej 6, -zł (od strony) 
 • wpis prawa pierwokupu 150, -zł
 • wykreślenie prawa pierwokupu 75, -zł

Opłata uiszczana jest na kwit w kasie tut. Sądu

Redakcja strony: V Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Sokół Adrian 2020-01-20 07:51:03
 • Aktualizacja publikacji: Sokół Adrian 2020-01-20 07:51:05
 • Wytworzenie publikacji: Sokół Adrian 2020-01-20 07:51:03
 • Zatwierdzenie informacji: Sokół Adrian 2020-01-20 07:51:03
Liczba odwiedzin: 28349