Sąd Rejonowy w Jaworznie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

Starszy referendarz sądowy Monika Janik 

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek: od 10:00 do 12:00

Kierownik Sekretariatu

Agnieszka Gołdys 

Telefon: 32 75-86-160

Telefon / Fax: 32 75-86-168

Adres: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

E-mail:

Referendarz sądowy

 • Eliza Chrustek
 • Ewa Rostkowska
 • Paulina Owczarska-Kmiecik
 • Maria Mirek

http://ekw.ms.gov.pl - elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych

Sąd Rejonowy w Jaworznie – Wydział V Ksiąg Wieczystych – informuje, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku został zakończony proces migracji dotychczasowych ksiąg wieczystych prowadzonych przez tutejszy Sąd.

Przykładowe wskazanie wniosków rozpoznawanych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych:

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:

 • umowy sprzedaży, zmiany, darowizny, zniesienia współwłasności, działu spadku,
 • orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych: postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia, wyroku w sprawie uzgodnienia stanu prawnego  księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
 • decyzji administracyjnych:  o wywłaszczeniu, rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:

 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego.

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:

 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

IV. Wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokali.

V. Wnioski o ujawnienie:

 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenia współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.

Wnioski o wpisy do księgi wieczystej i o odpisy należy składać wyłącznie na formularzach udostępnionych na  stronie internetowej tut. Sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, a także w punkcie informacyjnym.

Złożenie wniosku w innej formie niż formularz spowoduje jego zwrot bez wzywania o uzupełnienie należytej formy wniosku.

Wnioski o wpisy i odpisy należy składać w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych w pokoju nr 14 w godzinach od: 8.00 — 15.00

Każdy wniosek kierowany do Wydziału Ksiąg wieczystych musi być w należyty sposób opłacony.  Wysokość opłat  za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wysokość opłat pobieranych przez Centralną Informację Ksiąg wieczystych reguluje Rozporządzenie Ministra  Sprawiedliwości  z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat  od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg i zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej oraz od wniosku o wyszukanie numeru księgi wieczystej w centralnej bazie danych.

Wpłat należy dokonywać:

- na rachunek bankowy Sądu Rejonowego w Jaworznie;  Nr rachunku: NBP O/Okręgowy Katowice –

 • 21 1010 1212 3057 5622 3100 0000

- w kasie Sądu Rejonowego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 28.

Wnioski  zarówno o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi, muszą być opłacone w momencie ich składania.

Wszelkie dostępne druki znajdują się w zakładce Informacje ogólne/Wzory i formularze

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. w Sądzie Rejonowy w Jaworznie Wydziale Ksiąg Wieczystych został wdrożony system księgi elektronicznej.

Możliwe jest przeglądanie treści ksiąg wieczystych w systemie informatycznym pod adresem http://ekw.ms.gov.pl  zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Redakcja strony: V Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2020-02-26 11:52:48
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-02-26 11:52:50
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-02-26 11:52:48
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-02-26 11:52:48
Liczba odwiedzin: 36441