Sąd Rejonowy w Jaworznie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:

SSR Katarzyna Dudek 

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek: od 10:00 do 12:00 

Kierownik Sekretariatu:

Angelika Pizło 

Godziny urzędowania: 

 • poniedziałek: od 8:00 do 18:00
 • poozostałe dni tygodnia: od 8:00 do 15:30

Telefon do Biura Obsługi Interesantów: 32 75-86-200

Fax: 32 75-86-287

Adres:ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

E-mail:

Sędziowie:

 • SSR Katarzyna Dudek
 • SSR Anna Jamróz
 • SSR Anna Jabłońska-Ostręga

Asystenci Sędziego:

 •  Ewa Surowiak

Właściwość rzeczowa:

 • W postępowaniu procesowym:alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
   zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:,
  • przysposobienia,
  • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
  • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie opieki nad małoletnim,
  • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  • wydanie dziecka,
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
  • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  • ustalenie kontaktów z małoletnim,
  • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.
 • W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
  • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
  • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
  • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
  • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
  • sprawy zabezpieczenia alimentów,
  • nadanie klauzuli wykonalności,
  • sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej.
 • W postępowaniu dotyczącym nieletnich:demoralizację,
  • popełnienie czynów karalnych.

Wykaz opłat

 • rozwiązanie przysposobienia 200 zł
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
 • unieważnienie uznania 200 zł
 • ustanowienie rozdzielczości majątkowej 200 zł
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa 100 zł
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dot. władzy rodzicielskiej 100 zł
 • skarga na czynności komornika 100 zł
 • ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela 100 zł
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego 100 zł
 • sprawy nieprocesowe (stała opłata) 100 zł
 • opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii. 
 • opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4) zaświadczenia

pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 • Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 zł za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Redakcja strony: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-30 12:30:54
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-30 12:30:58
 • Wytworzenie publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-30 12:30:54
 • Zatwierdzenie informacji: Trzetrzelewska Magdalena 2020-06-30 12:30:54
Liczba odwiedzin: 18581