Sąd Rejonowy w Jaworznie

II Wydział Karny

Przewodniczący II Wydziału Karnego:

SSR  Ewa Łąpińska 

Godziny przyjęć stron:

 • poniedziałek: od 10:00 do 12:00

Kierownik Sekretariatu:

Justyna Dworak 

Godziny urzędowania: 

 • poniedziałek: od 8:00 do 18:00
 • pozostałe dni tygodnia: od 8:00 do 15:30

Telefon do Biura Obsługi Interesantów: 32 75-86-244

Fax: 32 75-86-286

Adres: ul Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

E-mail: 

Sędziowie:

 • SSR Tomasz Czop 
 • SSR Monika Organiściak 
 • SSR Wysocki Paweł 

Asystenci Sędziego:

 • Artur Becker 
 • Maciej Berniak

Do kompetencji Wydziału II Karnego należą sprawy karne z wyjątkiem przekazanych ustawą właściwości innego Sądu. Sąd Rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.

Właściwość rzeczowa - Wydział Karny prowadzi sprawy:

 • przekazane z Prokuratury wraz z aktem oskarżenia,
 • zajmuje się wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowanymi przez Prokuraturę,
 • zajmuje się rozpoznawaniem wniosków oskarżanych dotyczących spraw w toku,
 • rozpatrywaniem zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
 • z oskarżenia prywatnego (art. 212kk).

Wydział wydaje także zgody / zezwolenia na widzenia z tymczasowo aresztowanymi.

Po uprawomocnieniu zapadłych orzeczeń zajmuje się ich wykonywaniem:

 • w postępowaniu karnym
 • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Prowadzone wykazy: Ko, Wo, D, Wp, Kd, Wpkz, Wzaw, Wu, Śr.Zab., NF.

Rozpoznawane sprawy dotyczą m.in.:

 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności / ograniczenia wolności;
 • umorzenia kary grzywny / należności sądowych;
 • rozłożenia na raty zapłaty kary grzywny /należności sądowych;
 • orzeczenia o sposobie przepadku dowodu rzeczowego;
 • rozstrzygnięć związanych z nakładaniem obowiązków w okresie próby.

Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do Sądu.

Składając wniosek, skargę lub prośbę, skazany musi uzasadnić zawarte w nich żądania w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie, w szczególności powinien dołączyć odpowiednie dokumenty - wzory dostępne w drukach do pobrania na dole strony.

Sąd może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania, jeżeli wniosek, skarga lub prośba:

 1. oparte są na tych samych podstawach faktycznych,
 2. zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców,
 3. nie zawierają uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie.

W niektórych sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80,00 złotych,
 • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45,00 złotych,
 • od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25,00 złotych,
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności – 100,00 złotych,
 • od wniosku o zatarcie skazania – 45,00 złotych,
 • od ponownej prośby o ułaskawienie – 45,00 złotych,

Opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej.

Wszelkich opłat oraz uiszczenia grzywien i należności sądowych można dokonywać w Kasie Sądu lub na rachunek bankowy o numerze: 21 1010 1212 3057 5622 3100 0000

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Redakcja strony: II Wydział Karny

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Sokół Adrian 2021-02-25 10:34:59
 • Aktualizacja publikacji: Sokół Adrian 2021-02-25 10:35:04
 • Wytworzenie publikacji: Sokół Adrian 2021-02-25 10:34:59
 • Zatwierdzenie informacji: Sokół Adrian 2021-02-25 10:34:59
Liczba odwiedzin: 21847