Sąd Rejonowy w Jaworznie

Skargi, Wnioski, Petycje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w sądzie – zgodnie z Regulaminem SR Jaworzno – należy do Sekretariatu Sądu Rejonowego w Jaworznie. 

Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie (lub wyznaczony przez niego zastepca) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w terminach, wskazanych na stronie Struktura organizacyjna/Prezes Sądu 

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują wydziały organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat SR Jaworzno.

Redakcja strony: Skargi, Wnioski, Petycje

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:37:57
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-23 11:38:00
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:37:57
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:37:57
Liczba odwiedzin: 3526