Sąd Rejonowy w Jaworznie

Rejestry, Ewidencje

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Jaworznie prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22).

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.06.97.673)
 • rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz. U. Nr 46, poz. 443);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. – w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych". (Dz.U. z 2007r. nr 38 poz. 249)

W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria
 • wykazy
 • kartoteki
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Rejonowego w Jaworznie. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

Dane zawarte w rejestrach : repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

Dostęp do akt spraw, w tym archiwalnych, uregulowany jest w przepisach k.p.c., k.p.k. oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.07.38.249); ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz.U. nr 11, poz. 95 z późn. zm.) i ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Redakcja strony: Rejestry, Ewidencje

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:54:18
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-23 11:54:20
 • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:54:18
 • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-23 11:54:18
Liczba odwiedzin: 3085