Sąd Rejonowy w Jaworznie

Dostęp do informacji publicznej

ZASADY OGÓLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
Prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art.2 ust. 2).
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach.

Zgodnie z art. 3 ustawy, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji,
 • przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIENIU

Artykuł 6 ustawy szczegółowo określa rodzaj informacji stanowiącej informację publiczną, która podlega upublicznieniu tj. o:

 • organach władzy publicznej – w tym o ich statusie prawnym,
 • organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej – w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz – w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych – w tym dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i oceny dokonywanych przez organy władzy publicznej;
 • majątku publicznym.

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy informację publiczną udostępnia się w drodze:

 • ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnienia na wniosek zainteresowanego,
 • wstępu na posiedzenia, udostępnienia materiałów w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  terminale informacyjne.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).

Uwaga! Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przekształcenia informacji, np. usunięcia danych osobowych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania ważnego interesu publicznego, który warynkuję uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Zgodnie z ustawą (art.10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania na dole strony) należy złożyć w sekretariacie Sądu.

OPŁATY

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Sąd będzie musiał ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:

a) informacji ustnej,
b) wglądu do dokumentów w siedzibie SR Jaworzno,
c) wywieszenia informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu,
d) przegrania informacji na dyskietkę lub CD-ROM wnioskodawcy.

W pozostałych formach dostęp do informacji jest płatny w wysokości:

a) za sporządzenie kserokopii dokumentów lub danych w formacie A-4- 0,50zł za każdą stronę,
b) zapisanie informacji na nośniku informatycznym:

 • na dyskietce 3,5 i CD-ROM będącej własnością Urzędu- 2,00zł,

c) za przesłanie drogą pocztową:

 • kserokopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku opłat pocztowych Poczty Polskiej S.A za przesyłki listowe, zwiększone o 2,00zł,
 • informacji zapisanych na nośniku informatycznym pobiera się opłatę w wysokości 5,00 zł.

O wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej Wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę (w terminie 14 dni) o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna – przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego (rejonowego).

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej lub statystycznej– przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu na zasadach przewidzianych w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
{format} Wniosek udostępnienia informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1387
Katowice IntraCOM 2009-07-22 00:00:00 34.32KB

Redakcja strony: Dostęp do informacji publicznej

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-24 08:51:26
 • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2016-06-24 08:51:28
 • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-24 08:51:26
 • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2016-06-24 08:51:26
Liczba odwiedzin: 3736