Sąd Rejonowy w Jaworznie

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem PaniPana danych osobowych jest  Sąd Rejonowy w Jaworznie, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jaworznie . Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- Listownie: Sąd Rejonowy w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 28 , 43-600 Jaworzno;

- E-mail: lub

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Jaworznie

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Jaworznie:

listownie – Inspektor Ochrony Danych, ul. Grunwaldzka 28, kod pocztowy 43-600 Jaworzno

e-mail:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Jaworznie .

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Redakcja strony: Ochrona danych osobowych

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Trzetrzelewska Magdalena 2018-06-11 14:41:05
  • Aktualizacja publikacji: Trzetrzelewska Magdalena 2018-06-11 14:45:41
  • Wytworzenie publikacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2018-06-11 14:45:26
  • Zatwierdzenie informacji: Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie 2018-06-11 14:45:26
Liczba odwiedzin: 1805