Sąd Rejonowy w Jaworznie

Aktualności

Dodano: 2020-06-01

KOMUNIKAT - 01.06.2020

 

1. Interesanci wchodzący do budynków Sądu Rejonowego w Jaworznie zobowiązani są:

 

 • wykazać interes w wejściu do budynku (okazać wezwanie/ zawiadomienie/ powołać się na fakt bycia stroną/uczestnikiem/pełnomocnikiem/obrońcą i odbywającym się w dniu przybycia terminem rozprawy/posiedzenia, powołać się na fakt ustalenia terminu obsługi w Czytelni Akt/Biurze Obsługi Interesanta itp.),
 • zdezynfekować ręce przy pomocy płynu do dezynfekcji umieszczonego przy wejściu do Sądu oraz dodatkowo przed wejściem na salę rozpraw,
 • zakrywać na terenie budynku Sądu usta i nos przy pomocy własnej maseczki jednorazowej lub wielokrotnego użytku lub w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką - przyłbicy, przy czym z obowiązku tego zwolnione są dzieci do ukończenia 4 roku życia,
 • odkrywać usta i nos w przypadku: konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z sobą głuchą lub głuchoniemą,
 • zachowywać na korytarzach, klatkach schodowych, pod salami rozpraw oraz na salach rozpraw odległość od innej osoby co najmniej 2 metrów,
 • w przypadku konieczności posługiwać się własnym długopisem/piórem,
 • na rozprawie/posiedzeniu składać pisma procesowego/wnioski w sposób określony przez Przewodniczącego składu Sądu,
 • stosować się do poleceń i wskazówek pracowników Ochrony Sądu i innych pracowników Sądu,
 • nie przemieszczać się do stref służbowych, które przeznaczone są tylko i wyłącznie do korzystania przez pracowników Sądu,
 • poruszania się po budynku Sądu tylko w strefach ogólnodostępnych, bezpośrednio związanych z czynnościami, z powodu których wynika stawiennictwo,
 • opuścić budynek Sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności, w celu której nastąpiło stawiennictwo.

2. Zabrania się wnoszenia do budynku Sądu oraz na sale rozpraw/posiedzeń zbędnych rzeczy. Szatnia w budynku Sądu jest nieczynna.


3. Zabrania się wstępu do budynku Sądu Rejonowego w Jaworznie:

 1.  osoby, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV2, wynikającego z wystąpienia u tej osoby jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci:
      -podwyższonej temperatury ciała,
      -uporczywego kaszlu,
      -trudności w oddychaniu,
      -zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu oraz utraty zmysłu węchu i smaku,
 2. osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która jest objęta nadzorem epidemiologicznym,
 3. osoby, objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w tym również osoby, która zamieszkuje z taką osobą

4. Osoby wymienione w pkt. 3 nie powinny zgłaszać się celem wejścia do budynku Sądu. Osoby wezwane/zawiadomione celem stawiennictwa na rozprawie/posiedzeniu obowiązane są podjąć stosowne czynności celem usprawiedliwienia swojej nieobecności i podania jej przyczyn.

Rejestr zmian aktualności KOMUNIKAT - 01.06.2020